Inwestycje

Dział wod-kan


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dostarcza odbiorcom wodę spełniającą obowiązujące normy sanitarne, prowadzi bieżące prace konserwacyjno-remontowe, nadzoruje funkcjonowanie sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń. W zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej prowadzi bieżącą obsługę oczyszczalni oraz przepompowni ścieków znajdujących się na terenie gminy Czempiń, prowadzi naprawy i nadzoruje funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników – szamb.

Uzdatnianie wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obsługuje podziemne ujęcia wody, które zaopatrują, będące w zasobach PGK, stacje uzdatniania wody:

  1. AKSUW Czempiń
  2. Stare Borówko
  3. Gorzyczki
  4. Piotrowo
  5. Jasień
  6. Głuchowo

1. AKSUW CZEMPIŃ

Zaopatruje w wodę miejscowości: Czempiń, część Betkowa, Słonin i Iłówiec.Ujęcie wody AKSUW Czempiń zaopatruje stację uzdatniania wody w Czempiniu. AKSUW Czempiń ujmuje wody z dwóch ujęć. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych.

2. Stacja Uzdatniania Wody Borówko Stare

Zaopatruje w wodę miejscowości: Borowo, Borówko Nowe i Borówko Stare. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych.

3. Stacja Uzdatniania Wody Gorzyczki

zaopatruje w wodę miejscowości: Gorzyczki, Gorzyce, Gołębin Stary, Gołębin Nowy, Rakówka, część Betkowa i Donatowa. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych.

Wieża ciśnień w Gorzyczkach

Zbiornik wieżowy retencyjny o pojemności 150 m3. Zbiornik zlokalizowany jest w odległości ok. 200 m od budynku SUW w Gorzyczkach. Woda do zbiornika podawana jest po procesie uzdatniania i dezynfekcji.

4. Stacja Uzdatniania Wody w Piotrowie

zaopatruje w wodę miejscowości: Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory oraz Srocko Małe. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

5. Stacja Uzdatniania Wody w Jasieniu

zaopatruje w wodę miejscowości: Jasień, Jarogniewice i Piotrkowice. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

6. Stacja Uzdatniania Wody w Głuchowie

zaopatruje w wodę miejscowości: Głuchowo, Srocko Wielkie, Piechanin, Tarnowo Nowe, Sierniki, Bieczyny. Jest to ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy Czempiń administrowane jest ponad 120,0 km sieci wodociągowej i 2,5 km sieci magistralnej.

W 2016 r. wykonane zostały prace modernizacyjne na sieci wodociągowej tj.: wymiana przyłączy wodociągowych do budynków, wymiana hydrantów i modernizacja zasuw w ul. Towarowej w Czempiniu, wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Polnej, Słowackiego i Chopina modernizacja sieci wodociągowej w Głębinie Starym oraz m.Betowo. Dzięki tego typu działaniom w przypadku awarii sieci ogranicza się do minimum przerwy w dostawie wody do odbiorców.

Poza w/w pracami na bieżąco wykonywane jest usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz jej modernizacja (wymiana zasuw na sieci, hydrantów itp.). Planowane są także przebudowy fragmentów sieci wodociągowych oraz sukcesywne wymiany starych przyłączy.

Oczyszczanie ścieków

W zakresie obsługi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej znajduje się Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Starym oraz mniejsze w Starym Głębinie oraz Piotrowie.

Oczyszczalnia ścieków w Starym Tarnowie

Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu została wybudowana w 2001 r. jako mechaniczno-biologiczna z chemicznym usuwaniem fosforu. Część biologiczną oparto na rowie cyrkulacyjnym o przepływie tłokowym. Projektowa przepustowość czynna oczyszczalni według dokumentacji archiwalnej wynosi Qśrd = 2100 m3/d, aktualnie ilość ścieków dopływających wynosi ok. Qśrd = 800 m3/d.

Ścieki do oczyszczalni odprowadzane są systemem kanalizacji z terenu miasta Czempinia, Piechanina, Głuchowa, Iłówca, Jasienia oraz Piotrkowic, przyjmowane są także ścieki dowożone. Planuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie oraz wyłączenie z eksploatacji małych oczyszczalni w Piotrowie, Borowie i Gołębinie Starym, skąd ścieki mają być skierowane do oczyszczalni w Czempiniu.

Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu jest znacznie obciążona ładunkiem zanieczyszczeń ścieków dopływających i urządzenia znajdujące się na terenie oczyszczalni, będące w bardzo złym stanie technicznym mają problem z podczyszczeniem ścieków i doprowadzeniem ich jakości zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym. Plany rozbudowy systemu kanalizacji na terenie gminy Czempiń oraz likwidacji mniejszych bardzo wyeksploatowanych oczyszczalni w Piotrowie, Borowie oraz Gołębinie Starym skłoniły do podjęcia decyzji o modernizacji oczyszczalni.

Obecnie prowadzona jest rozbudowa wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Starym Tarnowie. Planowane zakończenie prac maj 2018.

Oprócz oczyszczalni ścieków w Stary Tarnowie funkcjonują jeszcze:

  • Oczyszczalnia ścieków Piotrowo
  • Oczyszczalnia ścieków Stary Gołębin

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czempiń liczy ok. 57 km - jest to typowa sieć rozdzielcza w przeważającej części grawitacyjna z elementami sieci ciśnieniowej. Jej zadaniem jest transport ścieków od nieruchomości do oczyszczalni ścieków w Piotrowie (z miejscowości Piotrowo Pierwsze), Głębinie Starym (z Głębina Starego) oraz Starym Tarnowie (z terenu miasta Czempinia, Piechanina, Głuchowa, Iłówca, Jasienia oraz Piotrkowic, przyjmowane są także ścieki dowożone).

Na terenie gminy Czempiń znajdują się obecnie 23 przepompownie ścieków.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz pompownie sieciowe na terenie gminy Czempiń są na co dzień utrzymywane w należytym stanie technicznym, tak by zapewnić ciągłość pracy. Na bieżąco wykonywane są prace konserwacyjne i niezbędne remonty.