Ogłoszenie o przetargu: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym” - PGK/PP/2/2019


PGK/PP/2/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

 

Przedmiot zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem
 wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym"

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

 
Tryb udzielania zamówienia reguluje Regulamin oraz niniejszy SIWZ.

 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów PZP, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000,00 euro dla robót budowlanych (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy PZP (art. 133 ust. 1).


UWAGA: Zamawiający zastrzega, że niniejsze postępowanie może zostać unieważnione w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego źródeł finansowania inwestycji.

 

 

Pliki do pobrania