Ogłoszenie o przetargu: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym” - PGK/PP/2/2019


PGK/PP/2/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

 

Przedmiot zamówienia
"Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem
 wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym"

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

 
Tryb udzielania zamówienia reguluje Regulamin oraz niniejszy SIWZ.

 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów PZP, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000,00 euro dla robót budowlanych (zamówienia sektorowe), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy PZP (art. 133 ust. 1).


UWAGA: Zamawiający zastrzega, że niniejsze postępowanie może zostać unieważnione w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego źródeł finansowania inwestycji.

 

 

Pliki do pobrania

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek