Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2019-2020


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o. o. działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji nr PO.RET.070.114.2.2018.MZ Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać od dnia 20 czerwca 2019 r. do dnia 19 czerwca 2020 r. :

 

A. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Tabela 1. Wysokość opłaty za dostarczenie wody

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
 netto  z VAT
 Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
i pozaprzemysłowi

 Cena za 1 m3

dostarczonej wody

 3,62  3,91  zł/m3

 
 

 Tabela 2. Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody

 

Opis grupy taryfowej Cena w zł   Jednostka miary
netto z VAT
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w budynkach wielolokalowych 3,06 3,30 zł/m-c

 

 

B. Tarfya dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Tabela 1. Wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto z VAT

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
i pozaprzemysłowi

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,85 9,56 zł/m3


 

 

 

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek