Inwestycje

Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o. o. działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji nr PO.RET.070.114.2.2018.MZ Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. ogłasza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać od dnia20 czerwca 2018 r. do dnia 19 czerwca 2019 r. :

 

A. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Tabela 1. Wysokość ceny za dostarczenie wody

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  Cena w zł Jednostka miary
netto z VAT

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
i pozaprzemysłowi

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,34 3,61 zł/m3

 

 Tabela 2. Stawka opłaty abonamentowej za dostawę wody

 

Opis grupy taryfowej Cena w zł Jednostka miary
netto z VAT
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
w budynkach wielolokalowych
3,06 3,30 zł/m-c

 

B. Tarfya dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Tabela 1. Wysokość ceny za odprowadzanie ścieków

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto z VAT
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozaprzemysłowi Cena za 1 m3 dostarczonej wody 6,38 6,89 zł/m3

 

Ceny za odprowadzanie ścieków uwzględniają dopłaty finansowe z budżetu Gminy Czempiń zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu nr LXIII/511/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.