Inwestycje

Zakres zadań


Zakres zadań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

W zakresie zaopatrzenia w wodę:

 • dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,
 • bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie odbiorców ze zużytej wody.

W zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:

 • bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
 • odbieranie ścieków,
 • prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,
 • świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników – szamb,

W zakresie gospodarki komunalnej:

 • utrzymywanie w czystości i porządku oraz zagospodarowywanie przekazanych w administrację gminnych nieruchomości gruntowych, a w szczególności terenów przyległych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • utrzymywanie w czystości i porządku terenów zielonych,
 • utrzymywanie czystości ulic, dróg i ciągów pieszych,

W zakresie zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:

 • administrowanie, bądź zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budowlanych,
 • wykonywanie bieżących remontów i inwestycji związanych z przekazanym w zarząd bądź administrację mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych,
 • zlecanie odpłatnych usług remontowo - budowlanych i innych związanych z eksploatacją lokali komunalnych,
 • rozliczanie i windykacja należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych,
 • administrowanie obiektem targowiska „Mój Rynek” w Czempiniu, za wyjątkiem pobierania opłaty za rezerwacje miejsc handlowych na targowisku.